Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту щиро ВІТАЄ своїх випускників аспірантів

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту щиро ВІТАЄ своїх випускників аспірантів – БЕЗРУКА В’ячеслава Миколайовича і ТВЕРДОХЛЄБ Марину Юріївну з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління, які виконані  під керівництвом професора кафедри Лідії Іванівни Даниленко, доктора педагогічних наук, професора, старшого наукового співробітника, доктора наук габілітованого.

Тематика  дисертацій молодих дослідників є вкрай актуальною для сучасного розвитку України.

Теоретична цінність дисертаційної роботи В.М. Безрука на тему “Розвиток комунікативної компетентності державних службовців” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління, полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні розвитку комунікативної компетентності державних службовців і на цій основі – вироблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності їхньої діяльності, які успішно використовуються центральними та місцевими органами державної влади у процесі оптимізації структури управління суспільним розвитком.

У дисертації М.Ю. Твердохлєб “Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект” за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління,  вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні аксіологічних основ парламентської діяльності та розробці практичних рекомендацій щодо їх застосування в діяльності суб’єктів парламентської діяльності для досягнення цілей реформування Верховної Ради України  як вищого законодавчого органу влади, який є важливішим суб’єктом консолідації держави та суспільства. Окреслено еволюцію розвитку аксіологічного підходу до державного управління та зарубіжний досвід провідних держав світу з усталеними традиціями парламентаризму щодо розвитку соціально-ціннісної орієнтації парламентської діяльності; науково обґрунтовано, що теоретико-методологічним аспектом аксіологічних основ парламентської діяльності є соціально-ціннісна її орієнтація; розроблено практичні рекомендації Верховній Раді України, інститутам громадянського суспільства, експертам парламентської діяльності, народним депутатам України з удосконалення парламентської діяльності в Україні на засадах аксіології; розроблено й обґрунтовано індекс ціннісно-орієнтованої спрямованості парламентської діяльності.

Бажаємо молодим науковцям подальших

наукових результатів!