Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Тематика магістерських робіт

Напрями магістерських досліджень (для денної і заочної форм навчання): 

 1. Становлення та розвиток коаліційної компетентності народних депутатів України.
 2. Просвітницька функція парламенту: міжнародний досвід для України.
 3. Механізми прийняття консолідованих рішень у парламенті.
 4. Розвиток інституту парламентаризму в Україні.
 5. Зарубіжні традиції парламентаризму: значення для України.
 6. Тенденції парламентської кризи в глобальному світі.
 7. Розвиток професіоналізму парламентарів у світі та в Україні.
 8. Міжнародний досвід утворення коаліції депутатських фракцій для України.
 9. Відповідальність суб’єктів парламентської діяльності: порівняльний аспект та шляхи розвитку в Україні.
 10. Інноваційні технології в парламентській діяльності.
 11. Умови забезпечення якості парламентських процесів.
 12. Управління змінами в умовах парламентської кризи.
 13. Механізми попередження і розв’язання політичних конфліктів.
 14. Особливості публічного управління в кризових умовах.
 15. Тенденції антикризового управління у світовій політичній практиці.
 16. Вдосконалення діяльності суб’єктів антикризового управління в органах представницької влади.
 17. Продуктивність та ефективність поведінки суб’єктів антикризового управління в органах представницької влади: порівняльний аналіз.
 18. Оцінювання діяльності представницьких органів влади.
 19. Вітчизняний та міжнародний досвід застосування антикризових програм в публічному управлінні.
 20. Механізми запобігання соціально-політичних конфліктів.
 21. Вплив Верховної ради України на розвиток системи публічного управління.
 22. Парламентаризм як явище суспільного життя.
 23. Вплив політичної та правової думки на розвиток парламентаризму в Україні.
 24. Теоретичні засади реалізації моделей сучасного парламентаризму.
 25. Явище бікамералізму у світовій парламентській практиці.
 26. Повноваження палат двопалатного парламенту.
 27. Політична структуралізація парламенту.
 28. Організаційна структура сучасних парламентів.
 29. Депутатський імунітет та індемнітет і практика їх застосування в сучасних парламентах.
 30. Моделі інституту омбудсмена у світовій парламентській практиці.
 31. Верховна Рада в системі органів державної влади в Україні.
 32. Механізми взаємодії парламенту та виконавчої влади в Україні.
 33. Вітчизняна практика реалізації депутатського мандата
 34. Проблеми політичної структуризації Верховної Ради України.
 35. Конструктивний та деструктивний вотум недовіри у світовій парламентській практиці.
 36. Особливості політичного структурування парламенту Великобританії і США.
 37. Механізми подолання сучасної кризи вітчизняного парламентаризму.
 38. Зростання квазіпарламентських демократій в умовах глобалізації.
 39. Ідейно-політичні основи парламентської демократії.
 40. Нові тенденції виборчого процесу в контексті трансформації сучасного парламентаризму.
 41. Сучасні концепції парламентаризму в політологічному дискурсі.
 42. Інтегральні моделі розвитку парламентаризму в  країнах Європейського Союзу.
 43. Структурно-функціональні засади трансформації  Верховної Ради  України в умовах соціально-політичної нестабільності.
 44. Проблеми здійснення громадського контролю у сфері запобігання корупції.
 45. Механізми організації та забезпечення виборчого процесу: міжнародний досвід для України.
 46. Механізми публічного управління виборчим процесом в період збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій.
 47. Проблемні аспекти управління виборчим процесом в умовах динамічної трансформації виборчого законодавства.
 48. Забезпечення інтересів національних меншин у Верховній Раді України.
 49. Контроль за діяльністю народного депутата в умовах інформатизації суспільства.
 50. Виборче законодавство України: організаційно-правові аспекти вдосконалення.
 51. Інституційна спроможність Верховної Ради України: законодавче впровадження.
 52. Впровадження повного циклу публічної політики в діяльність Верховної Ради України.
 53. Подолання політичної корупції в Україні в контексті реформи системи політичного фінансування.
 54. Підвищення рівня довіри до Верховної Ради України: комунікаційні технології.
 55. Удосконалення комунікаційної діяльності Верховної Ради України.
 56. Оптимізація внутрішніх комунікацій Верховної Ради України.
 57. Інформаційно-комунікаційна інфраструктура Верховної Ради України: організаційно-правові механізми запровадження.
 58. Удосконалення комунікаційних процесів Верховної Ради України: організаційно-функціональний аспект.
 59. Удосконалення горизонтальної координації дій підрозділів Апарату Верховної Ради України.
 60. Запровадження технології стратегічних комунікацій у діяльність Верховної Ради України.
 61. Підвищення рівня присутності парламенту в інформаційному просторі.
 62. Удосконалення координації комунікаційної діяльності Верховної Ради України з органами державної влади.
 63. Механізми імплементації принципу прозорості в діяльність Верховної Ради України.
 64. Удосконалення парламентських комунікацій: організаційно-функціональний аспект.
 65. Висвітлення діяльності Верховної Ради України: наративний підхід.
 66. Механізми забезпечення політичної стабільності Верховної Ради України.
 67. Теоретичні засади фракційної стабільності Верховної Ради України.
 68. Посилення інституційної спроможності ВРУ в контексті реалізації парламентської реформи.
 69. Підвищення рівня легітимності законів, інформаційно-комунікаційний аспект.
 70. Теоретичні підходи забезпечення інституційної самостійності ВРУ.
 71. Організаційно-функціональне забезпечення адміністративної автономії / спроможності ВРУ.
 72. Механізми підвищення фінансової автономії ВРУ.
 73. Концептуальні засади функціонування парламентської служби.
 74. Оптимізація структури ВРУ та її комітетів.
 75. Удосконалення координації діяльності між ЦОВВ і комітетами Верховної Ради України у законодавчому процесі.
 76. Удосконалення реалізації контрольних функцій комітетів Верховної Ради України.
 77. Протиріччя євроатлантизму та континенталізму в контексті  кризи класичного парламентаризму.
 78. Структурно-функціональні засади трансформації Верховної Ради України в умовах соціально-політичної нестабільності.
 79. Особливості політичного структурування парламенту Великобританії і США: досвід дляУкраїни.
 80. Механізми удосконалення  повноважень Народного депутата України.
 81. Удосконалення процедури законотворення у Верховній Раді України.
 82. Особливості функціонування української мови в представницьких органах влади.
 83. Особливості реалізації мовної політики: український і зарубіжний досвід.
 84. Культура мовлення як складник іміджу політика.
 85. Організація документування в органах представницької влади: український і зарубіжний досвід.
 86. Особливості документообігу в органах представницької влади.
 87. Мовленнєвий етикет ділового спілкування.
 88. Екологія мови в органах представницької влади.
 89. Службове листування в органах представницької влади.
 90. Мовна політика в органах представницької влади.
 91. Стандартизація та уніфікація управлінських текстів.
 92. Організаційно-правові засади діяльності інституту Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
 93. Механізми удосконалення інформаційного забезпечення діяльності Верховної Ради України.
 94. Відповідальність народного депутата України в умовах реформування публічного управління.
 95. Механізми впровадження політичного лобіювання в законодавчій діяльності Верховної Ради України.
 96. Міжпарламентське співробітництво країн, сучасні практики та міжнародний досвід.
 97. Принципи та форми взаємодії Верховної Ради України та Інституту Президента України.
 98. Механізми удосконалення законотворчого процесу Верховної Ради України в умовах реформування публічної влади.
 99. Моделі парламентського партнерства з інститутами громадянського суспільства.
 100. Конституційно-правові засади формування органів Верховної Ради України в системі органів публічної влади.
 101. Організаційно-правові засади діяльності Рахункової палати.
 102. Політична корупція в Україні: сутність, механізми протидії.
 103. Механізми запобігання та протидії корупції в органах публічної влади.
 104. Легалізація лобізму як чинник протидії корупції в органах публічної влади.
 105. Лобіювання в парламенті: конституційно-правовий аспект.
 106. Децентралізація в Україні як чинник становлення і розвитку парламентаризму.
 107. Парламентаризм в Україні на сучасному етапі державотворення: проблеми і шляхи їх вирішення.
 108. Групи інтересів як суб’єкт демократизаційного процесу в Україні.
 109. Законотворчий процес в Україні та шляхи його вдосконалення.
 110. Оптимізація діяльності Апарату Верховної Ради України як складова парламентської реформи.
 111. Парламентаризм і судова реформа в Україні.
 112. Парламентаризм і медична реформа в Україні.
 113. Парламентська реформа в Україні: політико-правовий аспект.
 114. Теоретико-правові засади взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства.
 115. Становлення та розвитку взаємодії органів публічної влади з громадськими об’єднаннями.
 116. Становлення та розвиток політичних виборів в Україні (управлінський аспект).
 117. Участь громадян України у процесі прийняття владних рішень в умовах перехідного суспільства.
 118. Державне регулювання волонтерської діяльності в Україні.
 119. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні.
 120. Становлення представницької влади в Україні: державно-управлінський аспект.
 121. Внутрішньоуправлінська діяльність Верховної Ради України (організаційно-правові засади).
 122. Еволюція жіночого лідерства в контексті демократизації українського суспільства.
 123. Взаємодія органів державної влади та інституцій громадянського суспільства в умовах євроінтеграційних змін в Україні.
 124. Участь громадян у процесі прийняття владних рішень в умовах перехідного суспільства.
 125. Інституціональна складова лобістської діяльності в умовах демократії.