Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Наукові праці

Підручники та навчальні посібники кафедри

 

Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності : навч. посіб. / К. О. Ващенко, В.А. Гошовська, Л. А. Пашко  [та ін.]. – К. : , 2017. –232 с. – Серія “Депутатська бібліотека”.

У навчальному посібнику понятійне поле парламентської діяльності розкривається крізь призму цінностей, стандартів та компетентності. Матеріали посібника згруповано у таких розділах: І. Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства. ІІ. Ціннісні засади парламентської діяльності. ІІІ. Стандарти парламентської діяльності: зарубіжний та вітчизняний досвід. IV. Компетентність та відповідальність народних депутатів.

Навчальний посібник призначений для народних депутатів України, депутатів місцевих рад, науковців, викладачів, слухачів, усіх, хто цікавиться проблемами парламентаризму, ціннісного та компетентнісного забезпечення парламентської діяльності.

“Зміст”

“Фрагмент для ознайомлення”

 


Гошовська В. А. Політична корупція : опор. конспект лекцій / В. А. Гошовська. – Київ : НАДУ, 2017. – 100 с. – (Школа вітчизняного парламентаризму).

У конспекті лекцій розкрито підходи до визначення поняття “політична корупція”, надано класифікацію цього феномена. Проаналізовано наслідки політичної корупції для суспільства та виділено основні елементи протидії їй на сучасному етапі розвитку людства. Особливу увагу зосереджено на теоретичних основах і методологічних підходах до вивчення політичної корупції в Україні та світі. Для слухачів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, аспірантів, викладачів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, державних службовців та загалом усіх, хто цікавиться проблемами подолання й запобігання корупції в сучасному світі та Українській державі.

“Зміст”

“Фрагмент для ознайомлення”

 

 

 


Гошовська В. А. Ораторське мистецтво публічного діяча : навч. посіб. / В. А. Гошовська ; уклад. Л. С. Савчук. – К. : НАДУ, 2017. – 156 с. (Школа вітчизняного парламентаризму. Серія “Депутатська бібліотека”).

У навчальному посібнику висвітлено питання публічного мовлення та мовленнєву діяльність публічної особи, зокрема парламентаря. Охарактеризовано етапи підготовки та виголошення промови, представлено узагальнені та конкретизовані комунікативні вимоги до мовної поведінки оратора під час публічного виступу та невербальні засоби підсилення комунікативної позиції виступаючого. Надана інформація та поради, що спрямовані на коригування вмінь і навичок, які допоможуть вдало готувати публічні виступи. Систематизовано та викладено класифікації парламентського дискурсу та його типи, наведено універсальні ознаки публічної парламентської мови як особливої форми спілкування у парламентській комунікації, окреслено особливості та розкрито структурні елементи парламентської дискусії. Звертається увага на культуру ведення діалогу, діалогічне (полілогічне) красномовство.

Навчальний посібник розрахований на широку аудиторію, зокрема студентів, аспірантів та викладачів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів та буде корисним усім, хто бажає вдосконалити свою комунікативну культуру та оволодіти мистецтвом публічних виступів, прагне володіти увагою слухачів та вміти утримувати її протягом всього виступу, будувати переконливу аргументацію та грамотно критикувати точку зору супротивника, володіти прийомами переконання та ведення різних типів суперечок тощо.

Рекомендований для професійної підготовки магістрів зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”, а також для професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади в системі підвищення кваліфікації.

“Зміст”

“Фрагмент для ознайомлення”

 


 1. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 1. – 408 с.
 2. Основи вітчизняного парламентаризму : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с.
 3. Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / за заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2010. – 352 с.
 4. Парламентаризм та парламентська діяльність: словник-довідник / за заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2012. – 228 с.
 5. Українська еліта та її роль в державотворенні: навч. посіб. / за заг. ред.В.А.Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 120 с.
 6. Місце та роль українських регіональних еліт у державотворчому процесі: навч. посіб. / за заг. ред. д. політ. н., проф..В.А.Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.
 7. Діяльність органів представницької влади в Україні: навч. посіб. / за заг. ред. В.А.Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 209 с.
 8. Теорія та історія вітчизняного парламентаризму: монографія / за заг. ред В.А.Гошовської– К.: НАДУ, 2013. – 368 с.
 9. Елітологія: українська еліта та її роль в державотворенні: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: / за заг. ред. В.А.Гошовської . – К. : НАДУ, 2013. –312с.
 10. Політична опозиція: навч. посіб. / за заг. ред. В.А.Гошовської, К.О.Ващенка, Ю.Г.Кальниша. – К.:НАДУ, 2013. – 208с.
 11. Політичне лідерство: навч. посіб. / за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко. – К.: НАДУ. – 300с.

 

Перелік книг :

 1. Гошовська В.А. Парламентаризм: підручник /В.А.Гошовська та ін.. – К.: НАДУ, 2016. – 672 с.
 2. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: т. 1 / за заг. ред. В.А.Гошовської .  – К. : НАДУ, 2012. – Т.2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).
 3. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: т. 2 / за заг. ред. В.А.Гошовської .  – К. : НАДУ, 2012. – Т.2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).
 4. Парламентаризм та парламентська діяльність : словник-довідник / уклад. : В. А. Гошовська,
  М. М. Газізов, В. М. Гурієвська та ін. ; за аг. ред. д.політ.н., проф. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 352с.
 5. Цінності, стандарти, компетентність в парламентській діяльності: : навч. посіб. /за заг. ред. проф. В.А.Гошовської /Авт. кол. – К.: НАДУ, 2016. – 193 с. – Серія “Бібліотека народного депутата”.
 6. Українська еліта та її роль у державотворенні : навч.посіб. / проф. В.А.Гошовська, М.І.пірен., К.Ф. Задоя, Г.А.кернес ; за заг. ред. Д.політ.н., проф.. В.А.Гошовської, – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.
 7. Елітознавство : підручник: / за заг. ред. В.А.Гошовської . – К. : НАДУ, 2013. – 268 с.
 8. Політичне лідерство : навч. посіб. / авт..кол. ; за заг. ред В.А.Гошовської, Л.А. Пашко. – К. : НАДУ, 2013. – 300 с.
 9. Політична опозиція : навч. посіб. / за заг. ред В.А.Гошовської, К.О.Ващенка, Ю.Г.Кальниша. – К.:  НАДУ, 2013. – 208 с.
 10. Ораторське мистецтво публічного діяча : навч. посіб. / В.А.Гошовська ; уклад.-упоряд. Л.С.Савчук. – Київ : НАДУ, 2017. – 156 с. (Школа вітчизняного парламентаризму . Серія “Депутатська бібліотека”).
 11. Соціальна держава: український вибір / за заг. ред.. В.А.Гошовської, Л.І.Ільчука, вид.друге – К. : ЦПСД, 2007. – 337 с.
 12. Соціальна реальність у контексті розбудови демократичного суспільства: навч. посіб. – К. : НАДУ, 2008. – 292 с.
 13. Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч посібник / уклад.: Гошовська В.А. та ін.. – Київ : К.І.С., 2016. – 130 с. – (Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»)
 14. Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи: матеріали Всеукраїнського круглого столу (Київ, 15 квітня 2015 року) / за заг.ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко, А.К.Гука. – Х.: Фактор, 2015. – 88 с.
 15. Лідерство в місцевому самоврядуванні : словник термінів / за заг. ред. В.А.гошовської, Л.А.пашко, А.К.Гука та ін.. – Х.: Фактор, 2015. – 156 с. – (Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»).
 16. Комунікативна компетентність народного депутата: практикум/ авт. кол.: В.С.Куйбіда, В.А.Гошовська, Л.А.Пашко а ін.; за заг.ред. проф. В.А.Гошовської. – Київ: НАДУ, 2018. – 176 с. – (Серія «Бібліотека народного депутата»)
 17. Цінності, стандарти, компетентність у парламентській діяльності: навчюпосіб. / К.О.Ващенко, В.А.Гошовська, Л.А.Пашко [та ін.]; за заг.ред.проф. В.А.Гошовської. – 2-ге вид., розшир. – Київ: НАДУ, 2018. – 176 с. – (Серія «Бібліотека народного депутата»)
 18. Парламентська діяльність: цінності, стандарти, компетентність: словник-довідник / за заг.ред.К.О.Ващенка, В.А.Гошовської. – Київ: НАДУ, 2018. – 208 с. – (Серія «Бібліотека народного депутата»)
 19. Політична корупція : опор. Конспект лекцій / В.А.Гошовська. – Київ : НАДУ, 2018. – 100 с. – (Школа вітчизняного парламентаризму)
 20. Представницька влада у державотворчому процесі України : монографія / В. А. Гошовська, В. С. Куйбіда [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2018. – 384 с. – (Серія “Бібліотека народного депутата”)
 21. Матеріали моніторингу: Стоп непотизму та політичній корупції в українському парламенті! : статистичний матеріал моніторингу парламентської діяльності народних депутатів України. – К., 2017. – 72 с.
 22. Практикум: Комунікативна компетентність народного депутата : практикум / за заг. ред. проф.В.А.Гошовської /  Авт. кол. – К. : НАДУ, 2016. – 141 с. – Серія «Бібліотека народного депутата».
 23. Гошовська В.А. Парламентаризм: підручник. 2-ге вид., допов. й розшир. / В.А.Гошовська та ін. Київ: НАДУ, 2019. 704 с.

Список навчально-методичних матеріалів для підвищення рівня професійної компетентності 

 1. Малиш Н. А., Ільченко-Сюйва Л. В. Бюджетно-податкова політика України : навч.-метод. матеріали / Н. А. Малиш, Л. В. Ільченко-Сюйва. – К. : НАДУ, 2015. – 66 с.

 2. Сороко В. М. Адміністративні процедури та адміністративні послуги: імплементація досвіду країн ЄС : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко. – К. : НАДУ, 2015. – 54 с.

 3. Гошовська В. А., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б., Штефанюк А. М. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. А. Гошовська, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна, А.М. Штефанюк. – К. : НАДУ, 2015. – 108 с.

 4. Алюшина Н. О. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина. – К. : НАДУ, 2015. – 61 с.

 5. Алюшина Н. О. Ділова комунікація в державних інституціях (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Н. О. Алюшина. – К. : НАДУ, 2015. – 99 с.

 6. Бронікова С. А. Прикладна риторика (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. А. Бронікова. – К. : НАДУ, 2015. – 25 с.

 7. Бронікова С. А. Управлінська риторика (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. А. Бронікова. – К. : НАДУ, 2015. – 35 с.

 8. Плотницька І. М. Культура мовлення як складова професійної компетентності (дистанційний курс): навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2015. – 113 с.

 9. Даниленко Л. І. Менеджмент інновацій в освіті (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Л. І. Даниленко. – К. : НАДУ, 2015. – 74 с.

 10. Рябцев Г. Л. Стратегічне планування (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Г. Л. Рябцев. – К. : НАДУ, 2015. – 74 с.

 11. Ковбасюк Ю. В., Плоский К. В. Управління проектами (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, К. В. Плоский. – К. : НАДУ, 2015. –
  78 с.

 12. Качанова П. В. Зміст трудових взаємовідносин при ліквідації та банкрутстві державних підприємств : навч.-метод. матеріали / П. В. Качанова. – К. : НАДУ, 2015. – 96 с.

 13. Гошовська В. А., Поліщук І. В. Складові професійного потенціалу державного службовця : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, І. В. Поліщук. – К. : НАДУ, 2015. – 77 с.

 14. Гошовська В. А., Рачинський А. П., Антонова О. Р. Етичні засади взаємодії органів державної влади з інститутами громадського суспільства : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, А. П. Рачинський, О. Р. Антонова. – К. : НАДУ, 2015. – 79 с.

 15. Пашко Л. А. Самоменеджмент сучасного керівника-лідера навчального закладу та організатора навчання (дистанційний курс): навч.-метод. матеріали / Л. А. Пашко. – К. : НАДУ, 2015. – 56 с.

 16. Гошовська В. А., Новаченко Т. В. Соціалізація політичної еліти : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2015. – 84 с.

 17. Кравченко С. О. Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління (дистанційний курс) : навч.-метод. матеріали / С. О. Кравченко. – К. : НАДУ, 2015. – 66 с.

 18. Ковбасюк Ю В., Дегтярьова І. О. Децентралізація влади: розмежування повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2015. – 60 с.

 19. Бодров В. Г., Дяченко С. А. Бюджетна та фінансова децентралізація як інструмент зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, С. А. Дяченко. – К. : НАДУ, 2015. –
  101 с.

 20. Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Прудиус Л. В. Організація роботи голови районної ради : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, Л. В. Прудиус. – К. : НАДУ, 2015. – 101 с.

 21. Гошовська В. А., Сущенко Т. І., Лелеченко А. П. Організація роботи міського голови: навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Т .І. Сущенко, А. П. Лелеченко. – К. : НАДУ, 2015. – 61 с.

 22. Ковбасюк Ю. В., Тертичка В. В. Технології стратегічного планування для забезпечення довгострокового розвитку країни в умовах реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк,
  В. В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2015. – 55 с.

 23. Ситник Г. П. Національна безпека України в контексті нових викликів і загроз : навч.-метод. матеріали / Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2015. – 72 с.

 24. Петроє О. М., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б. Впровадження європейських стандартів суспільного розвитку в Україні : навч.-метод. матеріали / О .М. Петроє, Л. І. Даниленко, Н. Б. Ларіна. – К. : НАДУ, 2015. – 113 с.

 25. Гошовська В. А., Савчук Л. С. Національні пріоритети соціально-гуманітарного розвитку в контексті  асоціації України в ЄС : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Л. С. Савчук. – К. : НАДУ, 2015. – 58 с.

 26. Попок А. А., Даниленко Л. І. Регулювання владно-бізнесових відносин : навч.-метод. матеріали / А. А. Попок, Л. І. Даниленко. – К. : НАДУ, 2015. – 89 с.

 27. Ковбасюк Ю. В., Дегтярьова І. О. Кластерний підхід до регіонального економічного розвитку в Україні : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, І. О. Дегтярьова. – К. : НАДУ, 2015. – 59 с.

 28. Гошовська В. А. Європейський досвід діяльності політичної опозиції як конструктив : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська. – К. : НАДУ, 2015. –
  58 с.

 29. Семенченко А.І. Європейські механізми Зеленої та Білої книг в електронному урядуванні в Україні : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко. – К. : НАДУ, 2015. – 48 с.

 30. Телешун С. О., Рейтерович І. В., Ситник С. В. Конфлікти в публічному управлінні : навч.-метод. матеріали / С. О. Телешун, І. В. Рейтерович, С. В. Ситник. – К. : НАДУ, 2015. – 65 с.

 31. Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Білинська М. М., Ларіна Н. Б. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради: навч.-метод. матеріали / Ю. В. Ковбасюк, В. А. Гошовська, М. М. Білинська, Н. Б. Ларіна та ін. – К. : НАДУ, 2015. – 167 с.

 32. Гошовська В. А., Войтович Р. В. Глобалізація: нові моделі стратегічного партнерства України : навч.-метод. матеріали / В. А. Гошовська, Р. В. Войтович. – К. : НАДУ, 2015. – 63 с.


Список навчально-методичних матеріалів 2013 року

 1. Авторитет керівника: еволюція та шляхи розвитку: навч.-метод. матеріали / авт.: Т.В. Новаченко; уклад.: Н.Б. Ларіна, Н.В. Ясько.  – К. : НАДУ, 2013. – 120 с.

 2. Аналітичний документ як інструмент підготовки управлінськихрішень: навч.-метод. матеріали / І.В. Рейтерович, С.В. Ситник; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 3. Аудит персоналу як технологія забезпечення ефективності систем управління персоналом органів влади: навч.-метод. матеріали /А.П. Рачинський; уклад. Н.А. Коняшина. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 4. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: навч.-метод. матеріали /Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.О. Усатий; упоряд. О.В.Жур. – К.: НАДУ, 2013. – 108 с.

 5. Глобалізаційні процеси в сучасному світі: навч.-метод. матеріали / Р.В. Войтович, М.Т. Солоха; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 6. Глобалізаційні процеси та їх вплив на формування адміністративної та політичної еліти: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Р.В. Войтович, Л.І. Даниленко; уклад.: І.В. Поліщук. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 7. Державна інформаційна політика в Україні в умовах розвитку інформаційного суспільства: навч.-метод. матеріали / Т.В. Федорів, М.Т. Солоха; упоряд. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 8. Державна політика у сфері надання доступу до публічної інформації: навч.-метод. матеріали / Н.В. Грицяк; уклад. В.В. Святненко. –К.: НАДУ, 2013. – 32 с.

 9. Державна політика щодо закордонного українства: навч.-метод. матеріали /
  А.А. Попок. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 10. Державна регіональна політика: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, В.М. Вакуленко. – К.: НАДУ, 2013. – 84 с.

 11. Державне та приватне партнерство: український та міжнародний досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко, А.М. Штефанюк. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 12. Державне управління та державна служба в країнах ЄС в контексті європейської інтеграції України: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; упоряд. І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 13. Державне управління та європейська інтеграція: еволюція поглядів: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 14. Державне управління у соціально-гуманітарній сфері. Україна: нові виміри соборності в умовах європейської інтеграції та глобалізації: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, В.А. Ребкало, В.В. Голубь та ін. – К.: НАДУ, 2013. – 168 с.

 15. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства: навч.-метод. матеріали / Н.І. Олійник, М.Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2013. – 56 с.

 16. Державне управління у сфері інвестицій та інновацій: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Соколова; уклад. М.Т. Солоха.–К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 17. Державне управління у сфері паливно-енергетичного комплексу: навч.посіб. / Г.Л. Рябцев, О.Д. Брайченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 18. Державне управління у сфері сільського господарства: навч.посіб. / О.В. Жемойда; уклад. О.В. Ярошенко. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 19. Державне управління у фінансово-економічній сфері: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Балдич, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 20. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко; уклад. М.Т. Солоха. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 21. Електронне урядування в умовах демократизації влади і суспільства: навч.-метод. матеріали /І.Б. Жиляєв, А.І.Семенченко, В.О. Чмига; за заг. ред. А.І. Семенченка. – К. : НАДУ, 2013. – 48 с.

 22. Елітознавство: підручник / за заг. ред. В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 268 с.

 23. Етика державних службовців і запобігання конфлікту інтересів: навч.-метод. матеріали / Т.Е. Василевська; уклад. О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 24. Забезпечення ефективної взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Н.Б. Ларіна,О.Р. Антонова; упоряд. А.В. Ковальчук. – К. :НАДУ,2013. – 76с.

 25. Забезпечення результативних взаємовідносин представницьких органів влади: навч.-метод. матеріали / О.Г. Черкас; за ред. А.П. Савкова. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 26. Забезпечення сталого економічного розвитку України у контексті реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, О.М. Сафронова; уклад. В.М. Гаврилюк.–К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 27. Зовнішні пріоритети України та нові моделі стратегічного партнерства: навч.-метод. матеріали / К.О. Ващенко, Р.В. Войтович; упоряд. Н.В.Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 28. Імплементація європейських стандартів запобігання та боротьби з корупцією в національне законодавство: навч.-метод. матеріали /Б.О. Костенко, А.В. Кухарук; уклад. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 29. Інноваційні моделі підвищення кваліфікації управлінських кадрів: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна; уклад. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 30. Інститути соціальної безпеки в державотворенні України: навч.-метод. матеріали / Ю.М. Кисіль, Н.-С.М. Пінчук; уклад. Т.Г. Кириченко. – К. : НАДУ, 2013. – 64 с.

 31. Інформаційний супровід соціальних ініціатив Президента України: навч.-метод. матеріали / Т.А. Гузенко, Т.В. Федорів, О.М. Руденко, В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 32. Інформаційно-аналітична діяльність в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 33. Інформаційно-комунікаційне забезпечення ефективної діяльності влади: навч.-метод. матеріали / Н.Б.Ларіна, О.М. Руденко. – К.: НАДУ, 2013. – 52 с.

 34. Кадровий менеджмент як складова управління людськими ресурсами в системі державного управління: навч.-метод. матеріали /В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.М. Фугель; упоряд. Ю.В.Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 35. Комунікативна компетентність керівника: навч.-метод. матеріали /Л.А. Пашко, Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К.: НАДУ, 2013. – 76 с.

 36. Комунікативний процес у місцевому самоврядуванні: навч.-метод. матеріали / В.О. Чмига, О.М. Руденко; уклад. В.В. Святненко. – К. : НАДУ, 2013. – 84 с.

 37. Конституційний процес та особливості реалізації реформ в Україні: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Баскакова, П.В. Качанова, О.М. Руденко, Г.О. Усатий. – К.: НАДУ, 2013. – 88 с.

 38. Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності державного службовця: навч.-метод. матеріали / І.М. Плотницька, О.П. Левченко; упоряд. А.В.Фоменко. – К.: НАДУ, 2013.– 48 с.

 39. Людина як суб’єкт і об’єкт соціальних відносин: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук; уклад.: Л.І. Даниленко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 40. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №1 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: М.С. Орлів, А.М. Штефанюк; за заг. ред.: Ю.В. Ковбасюка, В.А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 41. Майстерня управлінського лідерства: зб. навч.-метод. матеріалів №2 для слухачів Літньої тренінгової школи / уклад.: Н.Б. Ларіна, В.В. Святненко; за заг.ред. Л.А. Пашко, М.М. Газізова. – К.: НАДУ, 2013. – 144 с.

 42. Механізми реалізації інституту участі громадян в управлінні державними справами в Україні: навч.-метод. матеріали / А.П. Рачинський, М.А. Гирик. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 43. Міжкультурна освіта державного службовця в контексті європейських стандартів: навч.-метод. матеріали /  Н.Б. Ларіна, О.М. Руденко; уклад. Г.І. Андрейчик. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 44. Мовна політика в Україні: навч.-метод. матеріали /В.А. Гошовська; уклад.: А.В. Фоменко, Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 45. Модернізація державного управління та децентралізація влади в контексті реалізації реформи “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / Ю.В. Ковбасюк, В.В.Голубь; упоряд. О.В.Жур.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 46. Модернізація системи надання адміністративних послуг в контексті адміністративної реформи: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко; упоряд. Т.А. Саченко. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 47. Моніторинг особистісних потреб управлінських кадрів як одині з шляхів забезпечення ефективності їх професійного розвитку: навч.-метод. матеріали / О.Д. Брайченко, Т.А. Саченко, Н.А. Коняшина.–К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 48. Морально-психологічні засади управлінської діяльності: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 60 с.

 49. Національна антикорупційна стратегія та її інституційне забезпечення: навч.-метод. матеріали / Б.О. Костенко, Л.М. Хотієва, М.І. Вакулік. – К. : НАДУ, 2013. – 68 с.

 50. Організаційно-правові основи взаємодії органів місцевого самоврядування з політичними партіями: навч.-метод. матеріали / Н.Б. Ларіна, Т.В. Новаченко, В.М. Гаврилюк, А.В. Ковальчук. – К. : НАДУ, 2013. – 72 с.

 51. Основи ризик-менеджменту та антикризового управління. Загальна характеристика факторів антикризового управління: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, С.М. Коник, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 72 с.

 52. Особливості реформування системи соціальної підтримки: шляхи сприяння розвитку соціальних послуг та забезпечення їх якості: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.І. Ільчук. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 53. Оцінювання в діяльності керівника-лідера: навч.-метод. матеріали / Л.А. Пашко, М.М. Газізов. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

 54. Парламентаризм в Україні. Державно-управлінські механізми реалізації функцій законодавчої влади: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, ЛА. Пашко, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 55. Перспективи та виклики євроінтеграційних процесів для України: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, І.В. Поліщук. – К.: НАДУ, 2013. – 132 с.

 56. Підготовка і прийняття управлінських рішень: навч.-метод. матеріали / М.С. Орлів; упоряд. Г.І. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 40 с.

 57. Політична аналітика в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / С.О. Телешун, І.В. Рейтерович. – К.: НАДУ, 2013. – 36 с.

 58. Політична опозиція: навч. посіб. / за заг. ред. В.А. Гошовської, К.О. Ващенка, Ю.Г. Кальниша. – К.: НАДУ, 2013. – 208 с.

 59. Політичне лідерство: конспект лекцій: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, Л.А. Пашко, Л.І. Даниленко, Ю.В. Баскакова. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 60. Політичне лідерство: навч. посіб. / авт. кол.; за заг. ред. В.А. Гошовської, Л.А. Пашко. – К.: НАДУ, 2013. – 300 с.

 61. Психологічні механізми ефективного управлінського впливу: навч.-метод. матеріали / Н.О. Алюшина, Т.В. Новаченко. – К.: НАДУ, 2013. – 48 с.

 62. Публічний виступ у діловому спілкуванні: навч.-метод. матеріали / І.М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

 63. Cучасний кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, І.Г. Сурай, Ю.В. Баскакова, В.О. Завалевська. – К. : НАДУ, 2013. – 100 с.

 64. Самоорганізація діяльності державного службовця: вітчизняний та європейський досвід: навч.-метод. матеріали / Т.В. Новаченко; уклад. Н.В. Ясько. – К.: НАДУ, 2013. – 96 с.

 65. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Руденко, М.М. Газізов. – К.: НАДУ, 2013. – 100с.

 66. Соціальний діалог як інститут державного управління: навч.-метод. матеріали / О.М. Петроє; упоряд. В.В. Святненко. – К.: НАДУ, 2013.–84с.

 67. Становлення української елітологічної думки: навч.метод. матеріали / В.А. Гошовська, К.Ф. Задоя. – К.: НАДУ, 2013. – 68 с.

 68. Стратегічне управління: конспект лекцій для дистанційного навчання / Ю.В. Ковбасюк, В.В. Тертичка. – К. : НАДУ, 2013. – 140 с.

 69. Стратегія державної кадрової політики України: цілі та шляхи реалізації: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, В.М. Сороко, В.О. Чмига. – К. :НАДУ, 2013. – 52 с.

 70. Суспільно-демократичні цінності – основа формування еліти в державному управлінні: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, І.Г.Сурай; уклад. Ю.В. Стрілецька. – К.: НАДУ, 2013. – 56 с.

 71. Сучасний стан та перспективні напрями розвитку енергетичної галузі України: навч.-метод. матеріали / І.В. Розпутенко, О.Д. Брайченко. – К. : НАДУ, 2013. – 52 с.

 72. Сучасні моделі рекрутування і оцінювання політичної та адміністративної еліти. Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”: навч.-метод. матеріали / В.А. Гошовська, М.С. Орлів, Б.О. Костенко. – К.: НАДУ, 2013. – 64 с.

 73. Управління змінами: навч.-метод. матеріали / М.М. Білинська, М.С. Орлів, В.А. Малюська. – К. : НАДУ, 2013. – 76 с.

 74. Управління проектами : навч. посіб. для дистанційного навчання / Ю. В. Ковбасюк, Ю.П. Шаров, Т.В. Маматова, І.А. Чикаренко ; уклад. Н. А. Коняшина ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2013. – 172 с.

 75. Управління проектами: конспект лекцій для дистанційного навчання / Ю.В. Ковбасюк, Ю.П. Шаров, Т.В. Маматова, І.А. Чикаренко; за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 76. Функціонування і розвиток системи управління якістю: навч.-метод. матеріали / В.М. Сороко. – К.: НАДУ, 2013. – 80 с.

 77. Шляхи реалізації Програми економічних реформ “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”: навч.-метод. матеріали / В.Г. Бодров, Н.І. Олійник; упоряд. В.М. Гаврилюк. –К. :НАДУ,2013. – 52с.

 78. Шляхи удосконалення системи освіти в Україні: підвищення якості та конкурентоспроможності: навч.-метод. матеріали / Л.І. Даниленко, Н.Б. Ларіна; уклад.: К.Ф. Задоя. – К. : НАДУ, 2013. – 96 с.

 


Список навчально-методичних матеріалів 2011 року

 1. Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України / В. А.Чалаван, Б. О. Костенко. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с.

 2. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади : навч.-метод. матеріали / В. М. Сороко – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 3. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування : навч.-метод. матеріали / Ю. Г. Кальниш. – К. : НАДУ, 2011. – 96 с.

 4. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадянського суспільства : навч.-метод. матеріали / В. П. Трощинський, О. М. Петроє. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 5. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення : нав.-метод. матеріали / Р. П. Марчук, А. П. Рачинський, М. М. Газізов, О. Ю. Васильченко – К. : НАДУ, 2011. – 168 с.

 6. Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні : навч.-метод. матеріали / В. Г. Бодров, О. М. Сафронова. – К. : НАДУ, 2011. – 76 с.

 7. Діяльність органів представницької влади в Україні: навчально-методичні матеріали / Авт. кол: Гошовська В. А., Васильченко О. Ю., Даниленко Л. І. – К. : НАДУ, 2011. – 209 с.

 8. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство : навч.-метод. матеріали / Ю. В. Баскакова, В. М. Гаврилюк, К. В. Тарасенко. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с.

 9. Економічні реформи і корупція в Україні : навч.-метод. матеріали / І. В. Розпутенко. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с.

 10. Експертно-аналітичне забезпечення державної політики / навч.-метод. матеріали / К. О. Ващенко. – К. : НАДУ, 2011. – 82 с.

 11. Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції : навч.-метод. матеріали / А. І. Семенченко, А. В. Журавльов. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с.

 12. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції : навч.-метод. матеріали / Т. Е. Василевська, В. О. Саламатов. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 13. Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції : навч.-метод. матеріали / І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 14. Ефективність використання природних ресурсів України в умовах сталого розвитку: навч.-метод. матеріали / – К.: НАДУ, 2011. – 92 с.

 15. Єдині стандартні вимоги до змісту підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: навч.-метод. матеріали / М. С. Орлів. – К. : НАДУ, 2011. –  28 с.

 16. Забезпечення інноваційного розвитку системи підвищення кваліфікації управлінських кадрів: Навчально-методичний посібник / Гошовська В. А., Даниленко Л. І., Ларіна Н. Б. та ін. За ред.. В. А. Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 187 с.

 17. Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції : нав.-метод. матеріали / Р. А. Науменко, В. О. Чмига, Г. І. Тодосова. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 96 с.

 18. Керівництво та лідерство в системі державної служби : навчально-методичний посібник / Авт.: Ковбасюк Ю. В., Гошовська В. А., Пашко Л. А. – К. : НАДУ, 2011. – 147 с.

 19. Комунікативна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як механізм запобігання корупції : навч.-метод. матеріали /
  Л. А. Пашко, Н. Б. Ларіна, С. В. Загороднюк, Л. М. Фугель. – К. : НАДУ, 2011. – 144 с

 20. Корупційні діяння в сфері охорони здоров’я : вітчизняний та зарубіжний досвід протидії : навч.-метод. матеріали / М. М. Білинська. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 21. Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці Української держави : навчально-методичні матеріали / О. Ю. Бусол, М. М. Газізов, М. С. Орлів, Б. В. Романюк; за заг. ред. проф. Р. В.  Богатирьової. – К. : НАДУ, 2011. – 240 с.

 22. Корупція як негативне суспільне явище : навч.-метод. матеріали /
  А. М. Михненко, С. О.Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 152 с.

 23. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади : навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Ю. П. Сурмін,
  Т. П. Крушельницька, Є. О. Ралдугін, та ін. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 24. Механізми обмеження корупційних проявів у партійно-політичних відносинах: навч.-метод. матеріали / Уклад. В. М.Козаков, В. А. Ребкало – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 25. Механізми подолання корупції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки : навч.-метод. матеріали / В. М. Кириленко, Г. П. Ситник. – К. : НАДУ, 2011. – 68 с.

 26. Міжнародні стандарти запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом : нав.-метод. матеріали / С. О. Дмитров,
  Б. О. Костенко, Т. А. Медвідь. – К.: НАДУ, 2011. – 192 с.

 27. Місце та роль українських регіональних еліт у державотворчому процесі: навч. посіб. / кол. авт.: Гошовська В. А., Задоя К. Ф. за заг.ред. д.політ.н., проф.
  В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 28. Нормотворча діяльність органів державної влади в умовах адміністративної реформи: навч. посіб. / Марчук Р.П., Тарасенко К. В., Газізов М. М.– К. : НАДУ, 2011. – 149 с.

 29. Організаційні засади діяльності міжпарламентських інститутів : навч.-метод. матеріали. / за заг.ред. д.політ.н., проф. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2011. – 50 с.

 30. Організаційно-правові засади забезпечення запобігання злочинам в охороні навколишнього середовища : навч.-метод. матеріали / Л. А. Пашко, М. Т. Солоха, за заг. ред. Т. В.  Корн якової. – К. : Вид-во НАДУ, 2011. – 300 с.

 31. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с.

 32. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).

 33. Основи гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник. / Автор. колектив: В.А.Гошовська, Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 100 с.

 34. Парламент та інститути держави і суспільства: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с.

 35. Подолання корупції в соціальній сфері : навч.-метод. матеріали / В. П. Трощинський, М. В. Кравченко. – К. : НАДУ, 2011. – 72 с.

 36. Політичні еліти та політичне лідерство : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с.

 37. Прийняття управлінських рішень: організаційно-психологічний аспект : навч. посіб. / М. М. Білинська, Ю. В Ковбасюк– К. : НАДУ, 2011. – 232 с.

 38. Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері : навч.-метод. матеріали / М. Т. Солоха, В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2011. – 184 с.

 39. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування :навч.-метод. матеріали / авт. кол. : Л. А. Пашко, І. Г. Сурай, І. Л. Савчук, Л. О. Воронько. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 40. Психологічні основи запобігання проявам явища корупції : нав.-метод. матеріали / В. М. Гурієвська. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.

 41. Публічна інформація та комунікативна політика в органах державної влади та місцевого самоврядування : навчально-методичний посібник / Авт.: Ларіна Н. Б., Семенченко А. І., Федорів Т. В. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 42. Реформування державної антикорупційної політики: мета та шляхи реалізації. / О. В. Біла, Б. О. Костенко, О. Л. Смірнова. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.

 43. Роль громадянського суспільства у протидії корупції та механізми співпраці з органами державної влади : навч.-метод. матеріали / Л. І. Ільчук, Н. Б. Ларіна, Л. М. Фугель. – К. : НАДУ, 2011. – 120 с.

 44. Становлення представницької влади в Україні: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Даниленко Л.І., Сєрова Г.В. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 45. Теорія та історія парламентаризму: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2011. – 54 с.

 46. Тренінгові технології забезпечення ефективності підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. – К. : НАДУ, 2011. – 48 с.


Список навчально-методичних матеріалів 2010 року

 1. Аналіз державної політики та прийняття управлінських рішень: навч.-метод. посібник/ уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. А. Гошовська, М. М. Газізов, О. З. Босак. – К. : НАДУ, 2010. –88с.

 2. Взаємодія державних адміністрацій з недержавними громадськими організаціями як інструмент розвитку громадянського суспільства : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Б. О Костенко. – К. : НАДУ, 2010. –36 с.

 3. Ділове спілкування: риторика та ораторське мистецтво в державному управлінні : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., С. А. Бронікова, З. Ф. Кудрявцева, І. М. Плотницька. – К. : НАДУ, 2010. –44с.

 4. Законодавча та нормативно-правова база державної служби України:
  навч.-метод. матеріали / уклад.: Л. М. Фугель, Н. Б. Ларіна, М. Т. Солоха та ін.; за заг. ред. В. А. Гошовської. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 172 с

 5. Запобігання і протидія проявам корупції в органах державної влади  : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , В. Б. Малащенко. – К. : НАДУ, 2010. –56с.

 6. Інформаційно-комунікаційне забезпечення діяльності посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., О. Д. Брайченко, І. В. Васькова, С. В. Загороднюк, Т. А. Саченко. – К. : НАДУ, 2010. – 72 с.

 7. Коучинг для керівників у системі державного управління : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , В. М. Гурієвська. – К. : НАДУ, 2010. – 48 с.

 8. Міжкультурна освіта державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , О.Ф. Дульська, Н. Б. Ларіна. – К. : НАДУ, 2010. –92с.

 9. Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради: навч. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , авт.кол.: М. М. Білинська, В. М. Вакуленко, Т. Е. Василевська та ін.; за заг. ред. В. А. Гошовської. – Вид. 2-ге, допов. – К. : НАДУ, 2010. –128 с.

 10. Особливості бюджетного процесу відповідно до нового Бюджетного кодексу (ч. 1, 2) : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Г. А. Андрієнко, М. В. Шевкопляс. – К. : НАДУ, 2010. – 72 с.

 11. Особливості взаємодії та взаємовпливу політичного лідерства на державне управління: навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. В. Батушан, В. О. Чмига. – К. : НАДУ, 2010. – 32 с.

 12. Особливості формування соціокультурної компетентності державних службовців: комунікативний аспект: навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. ,Т. В. Федорів; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. –56с.

 13. Парламентаризм та парламентська діяльність. Вступ до спеціальності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2010. – 63 с.

 14. Планування роботи місцевої державної адміністрації : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М. М. Білинська, І. Г. Сурай, за заг.ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. –52с.

 15. Політичні і соціально-економічні процеси в Україні. Дільність органів влади в умовах багатопартійності: навч.-метод. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Л. І. Ільчук; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 100 с.

 16. Право громадян на звернення : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., Т. В. Новиченко. – К. : НАДУ, 2010. – 96 с.

 17. Правові основи природокористування в Україні: навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М. Т. Солоха. – К. : НАДУ, 2010. – 68 с.

 18. Роль і місце держави в розбудові трипартизму і соціального діалогу: світовий досвід та Україна: навч. посібник / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., В. А. Гошовська, Л. І. Ільчук; за заг. ред. В. А. Гошовської. – К. : НАДУ, 2010. – 112 с.

 19. Стратегічне планування розвитку території : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. , Ю. В. Ковбасюк, О. В. Берданова, В. М. Вакуленко. – К. : НАДУ, 2010. –104с.

 20. Удосконалення фінансового контролю у системі державного управління : навч.-метод. матеріали / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., М.С.Орлів. – К. : НАДУ, 2010. – 56 с.

 21. Українська еліта та її роль в державотворенні : навч. посіб. / В. А. Гошовська,
  М. І. Пірен, К. Ф. Задоя, Г. А. Кернес ; за заг. ред. В. А. Гошовської. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів. – К. : НАДУ, 2010. – 136 с.

 22. Управління трудовими ресурсами : навч.-метод. матеріали, / уклад.: Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ін-т. підвищ. кваліфікації керів. кадрів., Л. О. Матвєєва, Т. В. Новаченко. – К. : НАДУ, 2010. –76с.


Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Методичні матеріали, підручники та навчальні посібники

 1. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – Т. 1. – 408 с.

 2. Основи вітчизняного парламентаризму: підруч. для студ. вищ. навч. закл.: у 2 т. / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2012. – Т. 2. – 340 с. – (Бібліотека магістра).

 3. Основи гендерної політики в парламентській діяльності: навчальний посібник. / Автор. колектив: В.А.Гошовська, Н.Б.Ларіна, В.В.Святненко / За заг. ред. В.А.Гошовської. – К.: НАДУ, 2011. – 100 с.

 4. Парламент та інститути держави і суспільства: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с.

 5. Парламентаризм та парламентська діяльність. Вступ до спеціальності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська, О.В.Рублюк., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2010. – 63 с.

 6. Політичні еліти та політичне лідерство : метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: В.А.Гошовська. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с.

 7. Становлення представницької влади в Україні: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Даниленко Л.І., Сєрова Г.В. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 8. Теорія та історія парламентаризму: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Гошовська В.А., Г.В.Сєрова. – К.: НАДУ, 2011. – 54 с.

 9. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах місцевого самоврядування. Т.1 Законодавчі та нормативно-правові акти з коментарем: Збірник навч.-метод. матеріаліву 2 т. / За заг.ред. В.В.Толкованова, Ю.В.Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2011. – 367 с.

 10. Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: зб. навч.-метод. матеріалів: у 2 т. Т.ІІ. Професійна програма та програми тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування / за заг. ред. д.політ.н., проф. В.А.Гошовської: Уклад. – К.: НАДУ, 2011, – 360 с. – (Бібліотека державного службовця).

 11. Баскакова Ю.В. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство: навч.-метод. матеріали / Ю.В.Баскакова, В.М.Гаврилюк, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).

 12. Біла О.В. Реформування державної антикорупційної політики: мета та шляхи реалізації / О.В.Біла, Б.О.Костенко, О.Л.Смірнова. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с.

 13. Білинська М.М. Корупційні діяння в сфері охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід протидії: навч.-метод. матеріали / М.М.Білинська. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 14. Бодров В.Г. Державні механізми детінізації економіки як основи подолання корупції в Україні: навч.-метод. матеріали / В.Г.Бодров, О.М.Сафронова. – К.: НАДУ, 2011. – 76 с. – (Бібліотека державного службовця).

 15. Боротьба з проявами корупції у сфері освіти: навчально-методичні матеріали / Протасова Н.Г., Синицина Н.Г. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с.

 16. Бусол О.Ю. Корупційні діяння на державній службі – загроза національній безпеці Української держави: навчально-методичні матеріали / О.Ю.Бусол, М.М.Газізов, М.С.Орлів, Б.В.Романюк; за заг. ред. проф. Р.В.Богатирьової. – К.: НАДУ, 2011. – 240 с. – (Бібліотека державного службовця).

 17. Василевська Т.Е. Етика державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції: навч.-метод. матеріали / Т.Е.Василевська, В.О.Саламатов. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 18. Виборче право України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 43 с.

 19. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення: нав.-метод. матеріали / Р.П.Марчук, А.П.Рачинський, М.М.Газізов, О.Ю.Васильченко – К.: НАДУ, 2011. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця).

 20. Гурієвська В.М. Психологічні основи запобігання проявам явища корупції: нав.-метод. матеріали / В.М.Гурієвська. – К.: НАДУ, 2011. – 48 с. – (Бібліотека державного службовця).

 21. Державне будівництво: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 55 с.

 22. Дмитров С.О. Міжнародні стандарти запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: нав.-метод. матеріали / С.О.Дмитров, Б.О.Костенко, Т.А.Медвідь. – К.: НАДУ, 2011. – 192 с. – (Бібліотека державного службовця).

 23. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю.В.Ковбасюк (голова та ін.). – К.: НАДУ, 2011.

 24. Законодавча діяльність Верховної Ради України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Ю.В.Баскакова. – К.: НАДУ, 2011. – 59 с.

 25. Ільчук Л.І. Роль громадянського суспільства у протидії корупції та механізми співпраці з органами державної влади: навч.-метод. матеріали / Л.І.Ільчук, Н.Б.Ларіна, Л.М.Фугель. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 26. Інститут парламентаризму як об’єкт політичного аналізу: метод. рек. до вивч. навч. Дисципліни / Уклад.: Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 27. Кальниш Ю.Г. Антикорупційна діяльність у сфері публічного адміністрування: навч.-метод. матеріали / Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця).

 28. Кириленко В.І. Механізми подолання корупції в Україні в контексті забезпечення економічної безпеки: навч.-метод. матеріали / В.М.Кириленко, Г.П.Ситник. – К.: НАДУ, 2011. – 68 с. – (Бібліотека державного службовця).

 29. Козаков В.М. Механізми обмеження корупційних проявів у партійно-політичних відносинах: навч.-метод. матеріали / Уклад. В.М.Козаков, В.А.Ребкало – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 30. Комунікативна взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства як механізм запобігання корупції: навч.-метод. матеріали / Л.А.Пашко, Н.Б.Ларіна, С.В.Загороднюк, Л.М.Фугель. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).

 31. “Комунікації в парламентській діяльності” для слухачів спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність” / Укл.: Н.Б.Ларіна, О.В.Соснін. – К.: НАДУ, 2011. – 58 с.

 32. Конституційне право зарубіжних країн: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 57 с.

 33. Кратологія (наука про владу): метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2011. – 46 с.

 34. Лобізм у парламентській діяльності: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: К.К.Баранцева, М.М.Газізов. – К.: НАДУ, 2011. – 57 с.

 35. Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу корупційних дій в органах державної влади: навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Ю.П.Сурмін, Т.П.Крушельницька, Є.О.Ралдугін, та ін. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 36. Михненко А.М. Корупція як негативне суспільне явище: навч.-метод. матеріали / А.М.Михненко, С.О.Кравченко. – К.: НАДУ, 2011. – 152 с. – (Бібліотека державного службовця).

 37. Науменко Р.А. Зростання ролі особистісного фактора в державному управлінні як засіб подолання корупції: нав.-метод. матеріали / Р.А.Науменко, В.О.Чмига, Г.І.Тодосова. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 96 с. – (Бібліотека державного службовця).

 38. Організаційно-правові засади забезпечення запобігання злочинам в охороні навколишнього середовища: навч.-метод. матеріали / Л.А.Пашко, М.Т.Солоха, за заг. ред. Т.В.Корнякової. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 300 с. – (Бібліотека державного службовця).

 39. Партологія: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко. – К.: НАДУ, 2011. – 36 с.

 40. Плотницька І.М. Ефективне управлінське спілкування як чинник запобігання корупції: навч.-метод. матеріали / І.М.Плотницька. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 41. Політична культура та парламентська етика: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Т.Е.Василевська. – К.: НАДУ, 2011. – 40 с.

 42. Політичні системи та процеси: метод. рек. до вивч. навч. Дисципліни / Уклад.: Ю.Г.Кальниш. – К.: НАДУ, 2011. – 51 с.

 43. Правова та інституційна системи України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Р.П.Марчук, К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 45 с.

 44. Професіоналізація людських ресурсів на державній службі як процес протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування:навч.-метод. матеріали / авт. кол.: Л.А.Пашко, І.Г.Сурай, І.Л.Савчук, Л.О.Воронько. – К.: НАДУ, 2011. – 120 с. – (Бібліотека державного службовця).

 45. Регламент Верховної Ради України: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: К.В.Тарасенко. – К.: НАДУ, 2011. – 53 с.

 46. Розпутенко І. В. Економічні реформи і корупція в Україні: навч.-метод. матеріали / І.В.Розпутенко. – К.: НАДУ, 2011. – 68 с. – (Бібліотека державного службовця).

 47. Семенченко А.І. Електронне врядування як ефективний засіб у боротьбі з проявами корупції: навч.-метод. матеріали / А.І.Семенченко, А.В.Журавльов. – К.: Вид-во НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 48. Солоха М.Т. Протидія корупції та зловживанням при використанні природних ресурсів у природоохоронній екологічній сфері: навч.-метод. матеріали / М.Т.Солоха, В.Б.Малащенко. – К.: НАДУ, 2011. – 184 с. – (Бібліотека державного службовця).

 49. Сороко В.М. Аналіз ризиків і можливих сфер зловживань у системі виконавчої влади: навч.-метод. матеріали / В.М.Сороко – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 50. Стратегічний менеджмент державного управління: метод. рек. до вивч. навч. дисципліни / Уклад.: Л.А.Пашко – К.: НАДУ, 2011. – 40 с.

 51. Трощинський В.П. Боротьба з корупцією через розвиток соціального діалогу влади, бізнесу, громадянського суспільства: навч.-метод. матеріали / В.П.Трощинський, О.М.Петроє. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 52. Трощинський В.П. Подолання корупції в соціальній сфері: навч.-метод.матеріали / В.П.Трощинський, М.В.Кравченко. – К.: НАДУ, 2011. – 72 с. – (Бібліотека державного службовця).

 53. Чалаван В.А. Актуальні проблеми нового антикорупційного законодавства України / В.А.Чалаван, Б.О.Костенко. – К.: НАДУ, 2011. – 144 с. – (Бібліотека державного службовця).