Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ

Наукова діяльність

Наукова діяльність

На кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту відбувається підготовка наукових кадрів через аспірантуру та докторантуру за спеціальностями галузі науки «Державне управління»:

 • теорія та історія державного управління (25.00.01)
 • механізми державного управління (25.00.02)
 • державна служба (25.00.03)
 • місцеве самоврядування(25.00.04)

Спеціалізація 1. “Парламентаризм у публічному управлінні” для слухачів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” наукові дисципліни:

 • Парламантаризм та публічне управління
 • Парламент та парламентська еліта
 • Культура мови сучасного політика
 • Сучасні технології парламантської діяльності
 • Парламентська діяльність
 • Законодавчий процес та парламентський контроль
 • Соціально-психологічні особливості парламентської діяльності

Спеціалізація 2. “Політичний менеджмент у публічному управлінні” для слухачів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” наукові дисципліни:

 • Правові системи і процеси у публічному управлінні
 • Політико-аналітичні технології в публічному управлінні
 • Політичний маркетинг у публічному управлінні
 • Інституалізація публічного управління
 • Антикризові системи і технології в публічному управлінні
 • Взаємодія публічної влади з суспільством
 • Самоменеджмент у публічному управлінні

Спеціалізація 3. “Публічне управління суспільним розвитком” для слухачів спеціальності 281 “Публічне управління та адміністрування” наукові дисципліни:

 • Сучасні концепції та механізми політичного управління суспільним розвитком
 • Інститути політичного управління суспільним розвитком та їх ресурсне забезпечення
 • Експертно-аналітичне забезпечення управління суспільним розвитком
 • Політико-управлінська еліта в управлінні суспільним розвитком
 • Техніки та технології прийняття політико-управлінських рішень
 • Мовленнєва майстерність суб’єктів політичного управління суспільним розвитком
 • Психологія та конфліктологія управління суспільним розвитком

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює науково-експертну роботу в галузі наук «Державне управління» з усіх наукових спеціальностей.

На кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту працює 7 докторів наук, професорів:
Гошовська В.А., Матвієнко А.С., Ворона П.В., Кальниш Ю.Г., Пашко Л.А., Савков А.П., Даниленко Л.І.

7 кандидатів наук:
Гурієвська В.М., Григорович Л.С., Дубчак Л.М., Плотницька І.М., Ларіна Н.Б., Газізов М.М., Марчук Р.П.

Серед викладачів кафедри – народні депутати України, керівники центральних органів державної влади, досвідчені фахівці в галузі публічного управління та адміністрування.

Кафедра парламентаризму та політичного менеджменту постійно бере участь в створенні комплексного наукового проекту Національної академії та науково-дослідних робіт навчального закладу у відповідності до заявленої щорічної тематики науково-дослідних робіт; є активним учасником науково-практичних, міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій. Проблемні питання українського владного простору активно обговорюються на телеканалі «Рада», круглих столах, ініційованих кафедрою щодо відзначення Дня Конституції в Україні, Соборності України; в експертних центрах щодо моніторингу здійснення виборчого процесу в Україні тощо. Рекомендації за підсумками комунікативних заходів направляються до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Вивчення становлення і розвитку парламентаризму потребує дослідження у сферах різних наук в тому числі – державного управління. Парламентаризм – це представницькі засади в управлінні, система взаємодії держави і суспільства, в якій вагоме місце належить парламенту. Унікальність парламенту як інституту державної влади й управління полягає в його ролі посередника між суспільством і органами виконавчої влади; системи, у якій формується владна воля нації на основі представництва структурованих груп інтересів на державному рівні. Дослідження теорії, історії і практики парламентаризму, насамперед на етапі вторинної демократичної трансформації сучасних політичних систем – пріоритетний напрям наукових розробок на кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту.

У сфері компетенції юридичних наук, парламентаризм, як напрям, передбачає такі дослідження:

 • конституційна, законодавча та інша нормо-правотворча діяльність парламенту
 • парламентаризм як механізм формування системи міжнародного права
 • правова регламентація діяльності парламенту та інших органів представницької влади, їх структурних підрозділів, апарату, посадових осіб, депутатів
 • механізми імплементації міжнародного права в національному законодавстві

У політичних науках:

 • теорія та історія парламентаризму
 • сутність, зміст, основні категорії, поняття, принципи, методологія парламентаризму
 • проблеми розвитку вітчизняного парламентаризму
 • парламентаризм як форма народного представництва та система політичного управління
 • міжнародний парламентаризм: діяльність міжнародних колегіальних представницьких органів
 • теорії, концепції, доктрини парламентаризму, світові тенденції та порівняльний аналіз їх розвитку
 • зарубіжний досвід парламентаризму: специфічні риси та особливості; національні особливості, традиції, етапи, вітчизняний досвід становлення парламентаризму
 • принципи та механізми прямої і представницької демократії
 • теоретико-методологічні засади та засоби публічної політики
 • виборчі системи і механізми: становлення, трансформація, розвиток; види виборчих систем; роль виборчої системи та практики виборів у формуванні органів представницької влади; перспективи розвитку і удосконалення виборчої системи України
 • виборчі технології
 • формування та діяльність Верховної Ради України; організація, функції, повноваження, форми роботи, регламент; парламентські партії, фракції, комітети та комісії
 • інституційні форми, регламентація та механізми діяльності парламентської опозиції
 • місце Верховної Ради України в політичній системі та громадянському суспільстві України; практика реалізації взаємодії парламенту з суб’єктами політичної системи та громадянського суспільства України
 • закономірності, детермінанти та напрями розвитку українського парламентаризму

У науці державного управління:

 • парламентські процедури, механізми взаємодії органів представницької влади, їх структурних підрозділів, апарату, депутатів
 • статус, обов’язки, права, гарантії забезпечення повноважень та недоторканості депутатів, інших посадових осіб парламенту
 • професійні характеристики депутатського корпусу
 • робота депутатів у виборчих округах та серед населення
 • звітність депутатів перед виборцями та контроль виборців за їх діяльністю
 • діяльність Верховної Ради України в системі гілок державної влади: принципи, особливості організації та взаємодії; система організаційних структур, пов’язаних із взаємовідносинами парламенту та інших органів державної влади; механізм взаємодії Глави держави, парламенту та уряду
 • науково-експертне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Верховної Ради України
 • політична аналітика в парламентській діяльності
 • парламентські зв’язки з громадськістю
 • забезпечення та реалізація функцій патронатних служб органів представницької влади
 • культура парламентаризму і парламентська етика
 • інститут омбудсмена; діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
 • механізми державного регулювання виборчих процесів